Lejebetingelser

 1. Lejebilen skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved udlevering. Kontrakten kan kun forlænges af udlejer, og lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres køretøjet udenfor normal åbningstid vil dette altid være på lejers ansvar. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens §293. 

 2. For at undgå unødig opkrævning af selvrisiko, bør lejer straks ved afhentning oplyse udlejer om eventuelle mangler eller skader, der ikke fremgår af skadesoversigten.

 3. Køretøjet må ikke benyttes:
  • Kurérkørsel/godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte 
  • Køretøjet må ikke benyttes til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art,       medmindre andet er aftalt med udlejer.
  • Til motorsportsarrangementer, til kørekursus, på motorbane eller lignende.
  • Til entreprenørkørsel eller til formål som medfører større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug
 4. • Til kørsel uden for fast vej eller plads 
  • Af personer, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
  • Af personer, som ikke er påført lejekontrakten 
  • Til kørsel på genbrugspladser uden aftale med udlejer

 5. Benyttes køretøjet til uansvarlig kørsel jf. pkt. 3 eller hvis færdselsloven ikke er overholdt, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

 6. Lejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for at betale:
  • De aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
  • Gebyrer for eventuel levering og afhentning af lejer eller køretøj
  • Alle bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet under lejekontraktens gyldighedstid
  • Advokatsalærer, påløbne inkassosalærer mm, som påføres udlejer 
  • Udlejerens udgifter til i forbindelse med reparation af skade på køretøjet

 7. Lejeren forpligter sig til ved skader at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner. Derudover forpligter lejeren sig til hurtigst muligt at kontakte udlejningsafdelingen og tilstille en udførlig beskrivelse af uheldet.

 8. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand, som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.

 9. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf.

 10. Lejer er bekendt med at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS tracking, der giver udlejer mulighed for til en hver tid at kunne lokalisere køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS kan bruges af udlejer, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder. Hver enkelt SMARTIFART afdeling er dataansvarlig for egne GPS-installationer, SMARTIFART modtager ikke disse informationer.     

 11. Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

 12. Når lejer køber ekstra kilometer på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også når lejer ikke bruger de kilometer der måtte være inkluderet i lejen.                                                                               
 13. Biludlejning / minileasing / bilabonnement er iflg. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 nr. 12. undtaget lov om fortrydelsesret.     
 14. Lov om vandvidskørsel (L127) Færdselsloven §117 - Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, samt. administrationsomkostninger, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel (L127 - Færdselsloven §127). Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fald fængselsstraf.                             
 15. Lejer skal erklære på tro og love, aldrig tidligere er blevet straffet for følgende overtrædelser (vanvidskørsel): • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.),  Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.), • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1), • Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10), • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen (færdselslovens § 118, stk. 11, nr. 3), • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover, (færdselsloven § 118, stk. 11, nr. 2) • Spirituskørsel med en promille over 2,00 (færdselslovens § 133 a, stk. 2.)